پورتال اداره کل آموزش وپرورش خراسان جنوبي
اخبار مهم:
اطلاعيه ی استانی شمارة 2 آزمون جذب مدرسين آموزش خانواده

با تقدير و تشكر از زحمات همكاران محترم، به‌اطلاع مي‌رساند برابر هماهنگی به عمل آمده با دفتر مرکزی انجمن اولیاومربّیان وزارت و اداره امورمالی اداره کل، مقرر گرديد مبلغ واريزي ثبت‌نام آزمون كه بابت تأمين بخشي از هزينه‌هاي آزمون می باشد به شمارة حساب 2173122194008 به نام درآمدهای اختصاصی اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی واریزواصل فیش واریزی بانضمام سایر مدارک را تحویل کارشناسی انجمن اولیاومربّیان شهرستان/منطقه نمایند%

"اداره انجمن اوليا و مربيان اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی"

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه